Príznaky

Máte podozrenie na mŕtvicu?
Jednajte TERAZ. Volajte 155.

 

T – Tvár je nehybná, skontrolujte, či sa vie dotyčný usmiať, pískat, vyplaziť jazyk v stredovej línii, mračiť čelo.
E – Evidentné bolesti rúk, skontrolujte, či vie dotyčný obe ruky dvihnúť pred seba do rovnakej výšky a aj ich chvílu udržať zdvihnuté
R – Rečová vada. Vie osoba zrozumiteľne rozprávať?
A – A neváhať...
Z – Zavolajte hneď 155, ak vidíte prvé príznaky.

 

Zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, fibrilácia predsiení (nepravidelný tep) a cukrovka, môže zvýšiť riziko mozgovej mŕtvice.

Toto riziko môžu však zvýšiť (či znížiť) aj nasledovné faktory životného štýlu ako je podiel zdravej stravy, pitie alkoholu, drogy, fajčenie, to či ste aktívnejší...

Podniknite kroky k zmene týchto rizikových faktorov a znížte tak  riziko mozgovej mŕtvice.

 

Ostatné príznaky

 • oslabenie alebo úplné obmedzenie pohybu jednotlivých končatín alebo až celej polovice tela
 • neobratnosť pohybov končatín, ťažkosti so sebaobsluhou a bežnými dennými činnosťami
 • poruchy bolestivého pleca
 • neschopnosť naplánovať a vykonať zložitejší pohyb (apraxia)
 • porucha motoriky / senzoriky hlavových nervov – poruchy prehĺtania, poklesnutý ústny kútik, chyba symetrie pri mračení, cerení, plazení jazyka, pískaní...
 • porucha povrchovej a hlbokej citlivosti
 • zhoršenie zraku alebo poruchy videnia (dvojité alebo neostré videnie, výpadky zorného poľa)
 • poruchy výslovnosti jednotlivých slov alebo úplná strata schopnosti rozprávať
 • poruchy porozumenia hovorenej reči, neschopnosť porozumieť písanému textu
 • postihnutie schopnosti počítať
 • poruchy sluchu
 • porucha spoznávania predmetov zrakom, sluchom, hmatom
 • neschopnosť abstraktne myslieť
 • zhoršenie stability v stoji, v sede, ťah do strany so zavretými očami, poruchy chôdze
 • neuvedomovanie si existencie jednotlivých častí tela, dokonca až tela ako celku
 • poruchy močenia alebo vyprázdňovania
 • poruchy sexuálnych funkcií
 • ťažkosti s pamäťou, s myslením a riešením problémov
 • zmeny správania, zmätenosť, zmeny osobnosti
 • náhle silné bolesti hlavy, tuhnutie šije