Kto sme

Sme malé občianske združenie, ktoré sa venuje najmä pomoci ľuďom so získaným poškodením mozgu, ako je náhla cievna mozgová príhoda,  nehody, nádory mozgu a iné, ktoré potrebujú logopedickú, rehabilitačnú, psychologickú a inú podpornú starostlivosť.

  • Pomáhame s financovaním pomôcok napríklad stacionárny bicykel, facilitačné pomôcky, polohovateľné pomôcky, terrabandy, masážne loptičky a iné.
  • Robíme aj preventívnu činnosť, ako vybavovanie ambulancií všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.
  • Máme vybudovanú sieť lekárov, ktorí pomáhajú zaradiť sa pacientom po NCMP späť do spoločnosti.
  • Cielene pomáhame rodinným príslušníkom pacientov po NCMP ako po psychickej, sociálnej, resocializačnej, tak čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke .

CIELE

  1. Podpora pacientov s postihnutím mozgu.
  2. Podpora podujatí orientovaných na osvetu, prevenciu a liečbu ochorení súviasiacich s defektami na mozgu.
  3. Rozvoj a rekonštrukcia ambulancií všeobecných lekárov, neurológov, logopédov a iných, modernizácia a inovácia technického a prístrojového vybavenia.

 

Občianske združenie Porážka.sk

Predseda

Mgr. Alžbeta Husarovič, MHA

"Keď som mala 28 rokov, prežila som vážnu cievnu mozgovú príhodu. Najprv som si myslela, že sa z nej nikdy nedostanem. Z následkov spomeniem len tie najvýznamnejšie: čiastočná nehybnosť pravej polovice tela, strata reči (99% afázia, problémy s pomenovávaním predmetov), spustený kútik, strata krátkodobej pamäte atď."

Ak ste prežili porážku, nachádzate sa v akomkoľvek fyzickom či psychickom stave, neváhajte a kontaktujte ma. Mojím cieľom je vytvoriť komunitu, ktorá dá ľuďom nádej a motiváciu bojovať s následkami cievnej príhody.

„Aj choroba sa stane prijateľnejšia, ak vieš, že sú na  blízku ľudia, ktorí čakajú na Tvoje uzdravenie ako na sviatok.“

Anton Pavlovič Čechov